петак, 07 јул 2017 12:12

Саопштење Инспектората за рад у вези рада на отвореном у време високих температура

Инспекторат за рад апелује на послодавце да за време трајања високих спољних температура, изнад 36°Ц, а нарочито у периоду од 11 – 16 часова, уколико то дозвољава процес рада, организују рад на отвореном, на такав начин да се избегне обављање тешких физичких послова и излагање запослених директном сунчевом зрачењу.

Послодавци су дужни да примењују Закон о безбедности и здрављу на раду и подзаконске прописе, односно да обезбеде запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене све мере безбедности и здравља на раду.

Мере које су послодавци дужни да примењују при раду на отвореном при високим температурама су: организационе, техничке, здравствене, промена режима рада и др., што у пракси подразумева честу замену запослених за обављање послова на отвореном, чешће паузе уз обезбеђивање великих количина воде и безалкохолних напитака, обезбеђивање простора где запослени могу да се склоне од сунца и расхладе, обавезно давање информација запосленима о опасностима по здравље због излагања високим температурама, упознавање запослених са симптомима болести проузрокованих високим температурама, обезбеђивање и пружање прве помоћи уколико дође до здравствених проблема запослених и др.

Инспекторат за рад, у време високих температура, указује послодавцима на значај примене свих превентивних мера, везаних за рад на отвореном. Инспектори рада на терену деловаће, пре свега, превентивно и саветодавно и то нарочито код послодаваца, који изводе радове на отвореном – на градилиштима и у делатности пољопривреде, а у циљу контроле примене мера безбедности и здравља на раду, којима се елиминише ризик по здравље запослених.
Смернице за безбдан и здрав рад на отвореном при високим температурама налазе се како на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, тако и на подсајту Инспектората за рад: inspektoratrada.minrzs.gov.rs

Запослени и послодавци, у случају потребе, или за више информација, могу да се обрате шефу Одсека инспекције рада Западнобачког управног округа, Шијан Мирославу. Контакт телефон: 064/862-20-45.

Преузмите Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим темпреатурама