среда, 02 децембар 2015 21:44

Обавештење узгајивачима товних свиња

Поводом дописа Министарства пољопривреде и заштите животне средине, а у циљу ефикасније реализације Закључка Владе број05 339-12816/2015-1 од 28.11.2015. године о куповини до 5.000 комада товних свиња, обавештавамо регистрована газдинства на територији Западнобачког управног округа о условима и другим битним елементима куповине. 

С тим у вези, узгајиваче товних свиња, информишемо о следећем: 

1. Куповина ће се вршити од физичких лица – носиоца пољопривредних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава („Сл. гласник РС“, бр. 45/04, 139/04 и 71/05). 

2. Кланицe које ће вршити куповину и натуралну размену товних свиња су следеће: 

Кланице које врше откуп товних свињa

1. - ИМ“Матић“, доо, Нови Сад 021/548-583; 2411-089; 2419-056

2. - ПКБ ИМЕС доо, ИМ, Падинска Скела 011/887 1905 ; 887 1904 

3. - Алф Промет доо, Каћ 021/6213-963; 6211-589

4. - АД „ЈУХОР“, Јагодина 035/200- 300

5. – АД Неопланта, Нови Сад 021/4873- 892

Заинтересована регистрована газдинства треба да се јаве начелницима управних округа (контакт телефон за Западнобачки управни округ: 025/463-602) ради договора о куповини товних свиња са наведеним кланицама и договоре динамику куповине, или да се јаве директно наведеним кланицама. 

3. Куповина ће се вршити најкасније до 10.12.2015. године.

4. Телесна тежина товних свиња која се купује: 

-прва класа 95-110 кг цена по кг 160 динара; 

-друга класа 110-130 кг цена по кг 140 динара и 

5. Рок плаћања је 15 од дана када Дирекција за робне резерве прими потврду о пријему товних свиња.

6. Куповина товних свиња ће се вршити на регистрованим сточним пијацама, у време када нису пијачни дани, према распореду и динамици која ће се договорити са кланицама.

7. Пријем, мерење свиња и проверу документације ће у име Дирекције обављати комисија Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде сасатављена од инспектора републичке ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције и тржишне инспекције.  

8. Регистровано газдинство је у обавези да Дирекцији испоручи здраве свиње које морају бити у доброј кондицији, чисте, без повреда на телу, вакцинисане против свињске куге и обележене ушним маркицама. 

За све свиње које су предмет откупа, власник мора да обезбеди Уверење о здравственом стању животиња издато од стране надлежене ветеринарске станице и потврду о извршеној вакцинацији свиња у претходном периоду.

9. Регистровано газдинство је у обавези да товне свиње за куповину допреми до места откупа о свом трошку.

10. Приликом мерења и обрачуна цене коштања свиња од измерене тежине одмах се одбија кало транспорта и угинућа од сточне пијаце до депоа кланице у износу од 2%.

11. У случају да се на линији клања приликом ветеринарско санитарног прегледа закланих свиња, месо закланих свиња записником ветеринсрског инспектора прогласи неупотребљивим за људску исхрану, регистровано газдинство нема право на исплату новчаних средстава за те товне свиње и неупотребљиво месо и отпатке.

12. Након извршене предаје товних свиња овлашћеној кланици и добијања пријемнице, власник-носилац пољопривредног газдинства треба да лично дође у Републичку дирекцију за робне резерве:

А) Београд, Дечанска број 8а,VI спрат, (011/3348-725; 3239-052; 3236-407; 33239-058), и

Б) Центар Нови Сад, Хајдук Вељкова број 11 (021/526-890, 021/526-522) 

ради потписивања уговора. Неопходна документа која је у обавези да лично доносе су:

•фотокопија личне карте

•оверена фотокопија Извода Регистара пољоприврдних газдинстава за текућу годину.