Zapadnobački upravni okrug

    Srpski latinicaСрпски ћирилица

Adresar

Adresar
Pretražite ADRESAR svih inspekcija i službi u Zapadnobačkom upravnom okrugu.

Službe

Službe
Pogledajte koje sve SLUŽBE rade pod Zapadnobačkim upravnim okrugom.

Anketa

Zapadnobački upravni okrug obuhvata
 
Baner

ОДРЖАНА XXXVI СЕДНИЦА САВЕТА ЗАПАДНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

У четвртак 07.08.2014. године одржана је седница Савета ЗБУО којом председава др Рајко Мајсторовић. Седници су присуствовали: Саша Тодоровић, градоначелник града Сомбора; Душан Маријан, председник општине Оџаци; Велибор Бакић, заменик председника општине Апатин; Велибор Милојичић, заменик председника општине Кула и Предраг Ракоњац, начелник Одељења за ванредне ситуације.

 

На седници се дискутовало и о стању противградне заштите на територији Западнобачког управног округа и бројчаном стању противградних ракета. Известилац по наведеној тачки Предраг Ракоњац, начелник Одељења за ванредне ситуације је изјавио да је, с обзиром на све учесталије временске непогоде, а у циљу заштите пољопривредних усева индивидуалних, јавних и задружних произвођача на територији ЗБУО  град Сомбор и општине Апатин, Кула и Оџаци су предузеле све адекватне мере на обезбеђивању додатних количина противградних ракета.  Такође су све јединице локалне самоуправе ЗБУО прихватиле да се у појединим регионима општина ЗБУО (оштина Апатин и Оџаци) појача противградна заштита.

 

На наведеној седници је констатовано да су, с обзиром на до садашњи летњи период, протеклу жетву и туристичку сезону, од стране свих републичких органа предузимају све превентивне мере и активности на  заштити  од пожара на отвореном и шумских пожара сходно закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације. Истакнуто је  да су све јединице локалних самоуправа ЗБУО донеле  своје одговарајуће оперативне планове на предузимању мера заштите од пожара, противградне заштите, заштите од шумског пожара и пожара на отвореном простору на  територији нашег Округа.

 

С обзиром да су учестале падавине присутне и на подручју нашег Округа, а које износе и до 50 л/м 2 за сат времена (пример општина Апатин 05/06.08. 2014. године) неопходно је да локалне самоуправе и јавна предузећа предузимају  превентивне и оперативне  мере како би се одржало несметано функционисање живота и рада на територији Округа. У наредном периоду неопходно је да сви субјекти (државни органи,  институције и сви грађани) предузимају све превентивне мере и радње у циљу заштите становништва, материјалних и културних добара и очување животне средине како би било што мање штетних последица изазваних елементарним непогодама (град, олуја, киша и др.).

 

ODRŽANA XXXVI SEDNICA SAVETA ZAPADNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

U četvrtak 07.08.2014. godine održana je sednica Saveta ZBUO kojom predsedava dr Rajko Majstorović. Sednici su prisustvovali: Saša Todorović, gradonačelnik grada Sombora; Dušan Marijan, predsednik opštine Odžaci; Velibor Bakić, zamenik predsednika opštine Apatin; Velibor Milojičić, zamenik predsednika opštine Kula i Predrag Rakonjac, načelnik Odeljenja za vanredne situacije.

 

Na sednici se diskutovalo i o stanju protivgradne zaštite na teritoriji Zapadnobačkog upravnog okruga i brojčanom stanju protivgradnih raketa. Izvestilac po navedenoj tački Predrag Rakonjac, načelnik Odeljenja za vanredne situacije je izjavio da je, s obzirom na sve učestalije vremenske nepogode, a u cilju zaštite poljoprivrednih useva individualnih, javnih i zadružnih proizvođača na teritoriji ZBUO  grad Sombor i opštine Apatin, Kula i Odžaci su preduzele sve adekvatne mere na obezbeđivanju dodatnih količina protivgradnih raketa.  Takođe su sve jedinice lokalne samouprave ZBUO prihvatile da se u pojedinim regionima opština ZBUO (oština Apatin i Odžaci) pojača protivgradna zaštita.

 

Na navedenoj sednici je konstatovano da su, s obzirom na do sadašnji letnji period, proteklu žetvu i turističku sezonu, od strane svih republičkih organa preduzimaju sve preventivne mere i aktivnosti na  zaštiti  od požara na otvorenom i šumskih požara shodno zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije. Istaknuto je  da su sve jedinice lokalnih samouprava ZBUO donele  svoje odgovarajuće operativne planove na preduzimanju mera zaštite od požara, protivgradne zaštite, zaštite od šumskog požara i požara na otvorenom prostoru na  teritoriji našeg Okruga.

 

S obzirom da su učestale padavine prisutne i na području našeg Okruga, a koje iznose i do 50 l/m 2 za sat vremena (primer opština Apatin 05/06.08. 2014. godine) neophodno je da lokalne samouprave i javna preduzeća preduzimaju  preventivne i operativne  mere kako bi se održalo nesmetano funkcionisanje života i rada na teritoriji Okruga. U narednom periodu neophodno je da svi subjekti (državni organi,  institucije i svi građani) preduzimaju sve preventivne mere i radnje u cilju zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i očuvanje životne sredine kako bi bilo što manje štetnih posledica izazvanih elementarnim nepogodama (grad, oluja, kiša i dr.).

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Због катастрофалне елементарне непогоде која је захватила нашу земљу, позивају се сва пољопривредна предузећа, пољопривредне задруге ,мешаоне и фабрике сточне хране, складишта за зрнаста хранива и пољопривредни произвођачи, да у складу са својим могућностима помогну у прикупљању сточне хране, кукуруза у зрну и готове хране за животиње (концентрат).

Информацију о тачној количини и врсти хране потребно је дотавити Центру за обавештавање на број 1985 или проследити на факс: 025/421-985.

 

Сва прикупљена храна биће прослеђена на пострадала подручја захваћена непогодом.

 

Уплате за донирање новца у хуманитарне сврхе за помоћ угроженима и евакуисанима за време поплава у Србиј можете извршити на следеће начине:

УПЛАТЕ У ДИНАРИМА


Рачун: 840-3546721-89

Прималац: Министарство финансија- Управа за трезор

Сврха уплате: ;Влада РС- отклањање последица ванредних околности-поплаве


УПЛАТА У ЕВРИМА (EUR)

field 56a: DEUTDEFF

field 57: /DЕ20500700100935930800

NBSRRSBG

field 59: /RS35908504619019323080

MINISTARSTVO FINANSIJA

UPRAVA ZA TREZOR


УПЛАТЕ У ДОЛАРИМА (USD)

field 56a: BKTRUS33

field 57: /04415465

NBSRRSBG

field 59: /RS35908504619019323080

MINISTARSTVO FINANSIJA

UPRAVA ZA TREZOR  

Zahtevi

Zahtevi
Ukoliko pokrećete sopstveni posao i otvarate ugostiteljski objekat, prodavnicu, pokrećete proizvodnju ili bilo šta drugo na OVOJ STRANICI ćete naći sve potrebne formulare koje trebate popuniti da bi vam nadležne inspekcije odobrile korišćenje prostora ili pokretanje proizvodnje.