• Одсек за опште послове
 • Инспекција рада
 • Ветеринарска инспекција
 • Пољопривредна инспекција за пољопривредно земљиште
 • Фитосанитарни инспекција
 • Тржишна инспекција
 • Сектор туристичке инспекције
 • Санитарна инспекција
 • Школска управа

   

  Делокруг рада:

  Одсек за опште послове

  Одсек за опште послове Западнобачког управног округа представља службу у оквиру Западнобачког управног округа који се између осталог бави услужним пословима за потребе свих инспекцијских служби које се налазе у оквиру организације округа.
  Послови овог Одсека се деле на три основне области и то:

  1. послови рачуноводства и финансија
   2.канцеларијски послови (послови писарнице)
   3. дактилобиро
  2. Послови рачуноводства и финансија подразумевају финансијско-материјалне послове, који су везани за функционисање Округа, односно инспекција на територији округа, а највише везано за финансијско-материјалне трошкове функционисања свих послова у оквиру округа. Поред послова књижења пословних промена, израде завршних рачуна, обављају се и послови платног промета, израде финансијских планова и праћење извршења буџета, као и набавка свих материјалних средстава потребних за функционисање округа.
  3. Послови писарнице подразумевају канцеларијске послове, као што су: пријем и отпрема поште и поднесака упућених инспекцијским службама са територије Западнобачког управног округа, води скраћени деловодник и остале акте по Уредби о канцеларијском пословању, врши вођење, евидентирање и здруживање предмета, развођење, архивирање и чување аката у приручну архиву, даје обавештења странкама о кретању предмета...
  4. Дактилобиро обавља све дактилграфске услуге за потребе инспекцијских служби, као и услуге фотокопирања потребне документције и услуге штампања омота списа и осталог.

  Инспекција рада

  Надлежност:

  - надзор над применом закона и др. прописа о радним односима,
  - надзор над применом закона и др. прописа о безбедности и здрављу на раду,
  - надзор о примени Закона о штрајку,
  - надзор над применом Закона о привредним друштвима, у делу који се односи на безбедност и здравље на раду,
  - надзор над применом закона који за предмет има регулисање питања из радног односа,
  - надзор над применом одредби Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму,
  - надзор над применом општих аката (колективног уговора, посебног колективног уговора) којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених,
  - као и надзор над применом великог броја других подзаконских прописа (нпр. правилници који регулишу безбедност и здравље на раду, технички прописи).

  Ветеринарска инспекција

  Надлежност:

  - контрола здравствене исправности хране животињског порекла у фази примарне производње, производње, прераде, промета на велико, увоза и провоза;
  - контрола генетски модификоване хране за животиње;
  - контрола у области безбедности хране за животиње животињског порекла у фази примарне производње, производње, прераде, промета, у фази увоза, провоза и извоза;
  - контрола здравственог стања домаћих животиња;
  - праћење епизоотиолошке ситуације;
  - контрола рада јавних и приватних ветеринарских установа;
  - утврђује испуњеност прописаних услова и врши контролу испуњености услова у обављању делатности;
  контрола увоза и извоза животиња, хране животињског порекла и хране за животиње.

  Пољопривредни инспектор за пољопривредно земљиште

  Одељење пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на: контролу коришћења пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу; контролу редовне обраде пољопривредног земљишта; контролу вршења контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта; контролу промене намене пољопривредног земљишта и плаћања накнаде за промену намене; контролу поседовања овлашћења Министарства надлежног за послове пољопривреде за обављање послова у области заштите и уређења пољопривредног земљишта; контролу извођења радова на уређењу пољопривредног земљишта у складу са пројектом; контролу доношења годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; контролу давања у подзакуп пољопривредног земљишта у државној својини, контролу правног основа за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини; контролу вршења инвестиционих радова на закупљеном пољопривредном земљишту у државној својини или мењање начина његовог коришћења без одобрења закуподавца; контролу да ли је закупац успоставио плодоред и води књигу поља за биљну производњу; контролу коришћења пашњака; обавља и друге послове из ове области.

  Фитосанитарни инспектори

  Надлежност инспектора:

  - обавља послове који се односе на:
  - заштиту и здравље биља;
  - контрола средстава за заштиту биља и ђубрива у производњи, унутрашњем и спољном промету;
  - контролу примене средстава за заштиту биља;
  - производњу и регистрацију средстава за заштиту биља и исхрану биља;
  - као и друге послове одређене законима и подзаконским актима.

  Тржишна инспекција

  Надлежност инспектора при вршењу инспекциског надзора:

  - контрола промета роба и услуга;
  - контрола квалитета индустријско-прехрамбених производа;
  - контрола промета не прехрамбених производа;
  - контрола мерила и мерних јединица (очигледна неисправност мерила и тачност мерења робе која се пре продаје мери), употреба робних и услужних жигова, знака квалитета;
  - контрола у циљу заштите потрошача, контрола снабдевености тржишта и контрола цена, контрола по пријави грађана, контрола издавања рачуна-фискалних исечака, контрола електронске трговине, контрола приватних предузетника;
  - контрола услова и начина оглашавања, права и обавезе оглашивача, произвођача и преносилаца огласних порука, као и права прималаца огласних порука,- инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује заштита потрошача и област оглашавања и инспекцијски надзор над производњом и прометом робе којом се повређују права интелектуалне својине као и надзор над производњом и прометом робе заштићене ауторским или сродним правом;
  - контрола начина и услова образовања цена производа и услуга, праћење кретања цена, послови државних органа у остваривању макроекономске политике у области цена и друга питања од значаја за област цена;
  - контрола услова и начина производње, обраде и стављања у промет дувана и обрађеног дувана, као и производње, разврставања и промета дуванских производа и вођења регистара, евиденционих листа и евиденција; одрењђују се врсте података о саставу и обележавању дуванских производа; образује се Управа за дуван и уређује надзор над спровођењем овог закона;
  - контрола услова заштите животне средине које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет, управљање амбалажом и амбалажним отпадом, извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду, економски инструменти, као и друга питања од значаја за управљање амбалажом и амбалажним отпадом. Одредбе овог закона примењују се на увезену амбалажу, амбалажу која се производи, односно ставља у промет и сав амбалажни отпад који је настао привредним активностима на територији Републике Србије, без обзира на његово порекло, употребу и коришћени амбалажни материјал;
  - и др.

  Сектор туристичке инспекције

  Стварна надлежност министарстава Владе Републике Србије уређена је првенствено Законом о министарствима, као и материјалним законима у ређеним областима.
  Стварна надлежност инспектора Сектора туристичке инспекције Министарства економије и реионалног развоја утврђена је чл. 9 Закона о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 16/11):
  -„инспекцијски надзор у облаституризма“, те се сходно наведеном, инспекцијски надзор врши у области туристичких и угоститељских услуга, поштовања стандарда квалитета услуга и заштите потрошача код пружања ових услуга, елиминисање нелојалне конкуренције, оглашавања, а то значи да се инспекцијски надзор у области угоститељстваодноси на:

  - легалност рада угоститељских објеката,
  - придржавање прописаних минималних услова у погледу опреме и уређаја за обављање угоститељске делатности,
  - означавање врсте објекта,
  - истацање радног времена,
  - придржавање прописаних елемената за категоризацију угоститељских објеката за смештај (хотел, мотел, туристичко насеље, пансиони, камп), те кадровска оспособљеност запослених у овим објектима,
  - одржавање нивоа услуга,
  - истицање и придржавање истакнутих цена услуга,
  - утврђивање норматива хране и пића,
  - издавање прописаних рачуна,
  - наплата и уплата боравишне таксе,
  - контрола ограничења употребе дуванских производа у угоститељским објектима.

  Инспекцијски надзор у области рада туристичких агенција односи се на:

  - услова за обављање послова туристичких агенција (техничка опремљеност, кадровска оспособљеност);
  - поседовање лиценце ако се туристичка агенција бави организацијом путовања;
  - контрола испуњености услова за лиценцу;
  - обавеза туристичких агенција посредника у продаји туристичких путовања организатора путовања;
  - контрола ограничења употребе дуванских производа у радном простору туристичких агенција;
  - истицање на улазу пословног имена назив и седишта, а на улазу у огранак односно издвојени простор пословног имена, седишта и назив огранка, односно издвојеног посебног простора као и радног времена;
  - контрола права и обавеза организатора путовања и путника,
  а сходно материјалним одредбама Закона о туризму („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10), Закона о приватним предузетницима („Сл. гласник СРС“ бр.54/89 и 9/90 и „Сл. гласник РС“ бр. 46/91, 53/95, 35/02 и 101/05), Закон о јавним скијалиштима  („Сл. гласник РС“ бр. 46/06), Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“ бр. 73/10), Закон о оглашавању („Сл. гласник РС“ бр. 79/05), Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл. гласник РС“ бр. 30/10) и прописа донетих за њихово извршавање који се односе на угоститељске и туристичке услуге.

  Санитарна инспекција

  Надлежност:

  - заштита становништва од заразних болести
  - контрола здравствене исправности животних намирница (контролу нове хране, дијететских производа, дечје хране – замене за мајчино млеко, дијететских суплемената и соли за исхрану људи и производњу адитива, арома, ензимских препарата неживотињског порекла и помоћних средстава неживотињског порекла, као и воде за пиће у оригиналној амбалажи (стона вода, минерална вода и изворска вода), као и воде за јавно снабдевање становништва водом за пиће у свим фазама производње, прераде и промета  (промет на велико, промет на мало, увоз на местима царињења и извоз)
  - објекти који подлежу санитарном надзору:

  здравство
  објекти за промет и производњу животних намирница и предмета за  општу употребу намирница и предмета за општу употребу,
  објекти водоснабдевања,
  васпитно – образовни објекти,
  објекти туризма и спорта и
  остали
  Контрола се спроводи на основу Плана и Програма рада.

  такође контрола над применом Закона о заштити становништва од заразних болести као и других закона прописа и општих аката у областима које подлежу санитарном надзору.

  Школска управа

  Надлежност:

  вредновање квалитета рада установа и остваривање развојног плана;
  пружање стручне помоћи (наставницима, стручним сарадницима и директорима);
  непосредни увид у рад наставника, присуствовањем извођењу наставе и других;
  праћење и вредновање остваривања огледа,
  сарадња са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања;
  превенција насиља;
  давање стручног мишљења министру просвете за издаваање уџбеника.