Западнобачки управни округ налази се између 45° и 46° северне географске ширине, односно 19° и 20° источне географске дужине (мерено по Гриничу). Смештена је у северозападном делу Бачке. Захвата 2,74% површине Републике Србије, односно 11,25% површине АП Војводине. Површина регије је 2.420 км2, од чега општина Сомбор обухвата 1.178 км2, Апатин 350 км2, Оџаци 411 км2, Кула 481 км2.

Округ обухвата 37 насељених места и то 16- град Сомбор; 7- општина Кула; 5- општина Апатин и 9 у општини Оџаци.

Има три међудржавна гранична прелаза: Бачки Брег према Мађарској и Бездан Дунав и Богојево према Хрватској.

Административно, привредно и културно седиште Региона је Сомбор који спада у 4 највећа града у Војводини.

Орографија

Округ карактерише изразито равничарско подручје од реке Дунав на Западу и у централном делу и благо нагнуто (заталасано брежуљкасто) подручје са Телечком висоравни на истоку са просечном надморском висином од 90 м.

Клима

Округ има умереноконтиненталну климу са јасно израженим годишњим добима. Просечна количина падавина је 550-650 л/м, просечан годишњи број дана са падавинама 125, просечна годишња релативна влажност ваздуха 75% (67 - 85), средња годишња сума осунчења - инсолација 1.766 сати (најсунчанији месец јули са 270 сати; најкраће осунчање у децембру - 57 сати) и средњом годишњом температуром од 10,5 °Ц (зима 0,5 °Ц, пролеће 11,0 °Ц, лето 19,8 °Ц и јесен 10,5 °Ц). Најчешци ветрови су из правца северозапада (148 ‰), севера (147 ‰) и југоистока (114 ‰).

Хидрографија

Основни водотоци у Округау се групишу око реке Дунав (66 км), те хидросистема Дунав - Тиса - Дунав (185,987 км). Подручје пресеца већи број канала, а главни су: Велики бачки канал, канал Бездан - Пригревица и канал Сомбор - Оџаци.

Минерална богатства

Цигларска глина, песак, шљунак, термалне воде.

Становништво

На подручју Региона према попису из 2011. године живи 188.087 становника (од чега Сомбор - 85.903 становника, Кула - 48.101 становника , Апатин - 28.929 становника, Оџаци -30.154 становника ) и учествује са 2,64 % у становиштву Р. Србије, а 9.81 % у становништву АП Војводине.

По густини насељености Регион спада у ред средње насељених у Војводини 88 становника/км2(у Р Србији 85 становника/км2, у АП Војводини 94 становника/км2) што је испод просечног војвођанског нивоа.

Према националној структури становништва у Региону сложно и равноправно живе: Срби, Мађари, Југословени, Хрвати, Црногорци, Русини, Украјинци, Пољаци, Немци, Албанци, Турци, Чеси, Словаци...

Привреда

Структура броја запослених по делатностима и просечна зарада по запосленом у Војводини:

Од укупног броја запослених град Сомбор (подаци XИИ.2009. преузети од РПК Сомбор) има:

•21.228 запослени у предузећима, установама, задругама и организацијама

•5.659 запослених – приватни предузетници и запослени код њих

Највећи број запослених имамо за град Сомбор (преузети од РПК Сомбор) у областима:

•3.807 запослених – прерадјивачка индустрија

•2.284 запослених – здравствени и социјални рад

•1.928 запослених – трговина на велико и мало, оправка

•1.718 запослених – образовање

•1.655 запослених - пољопривреда, шумарство и водопривреда

•1.233 запослених – саобраћај, складиштење и везе

Западнобачки округ:

•Мала предузећа, до 50 запослених– 1.290

•Средња предузећа, до 250 запослених – 78

•Велика предузећа, преко 250 запослених - 21

Према подацима Агенције за привредне регистре (.2008.) имамо укупно 1.389 активна привредна друштва.

- број друштава по областима:

- број друштава по облику организовања:

92 Акционарско друштво

25 Друштвено предузеће

1040 Друштво са ограниченом одговорношћу

92 Јавно предузећа, ортачка И командитна друштва

21 Представништво страног правног лица

119 Задруга

Број правних лица према величини

Према подацима Агенције за привредне регистре (01.2008.) имамо укупно у Западнобачком округу регистрованих 10.697 предузетника, а у граду Сомбору 5.659 предузетника.