петак, 06 мај 2022 11:08

Измена огласа о јавном увиду у РПП АПВ 2021-2035.год

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- и др.закон, 9/20 и 52/21), чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) оглашава

ИЗМЕНУ ОГЛАСА О ЈАВНОМ УВИДУ

у

НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ OБАВЕШТАВАМО ЗАИНТЕРЕСОВАНУ ЈАВНОСТ ДА СЕ РАНИЈЕ ОБЈАВЉЕН ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ ЗА 11.05.2022. ГОДИНЕ ОДЛАЖЕ

Огласом о јавном увиду, објављеном 21.03.2022. године у дневном листу „Дневник“, на интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и интернет страницaма у свим седиштима јединица локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, оглашен је јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину у периоду од 21.03.2022.године до 19.04.2022. године.

У садржини огласа објављен је термин одржавања јавне седнице Комисије за јавни увид заказан за 11.05.2022. године, у Новом Саду, у згради Скупштине АП Војводине, велика сала, ул. Владике Платона бб, са почетком у 15 часова. Оглас о јавном увиду, са термином одржавања јавне седнице Комисије за јавни увид, био је изложен на огласним таблама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад и у свим седиштима јединица локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине. Заинтересована јавност ће путем средстава јавног информисања благовремено бити упозната са новим термином одржавања јавне седнице.