петак, 30 септембар 2022 10:31

НОВЕ И РЕКОНСТРУИСАНЕ ЗГРАДЕ МОРАЈУ ДА ПОСЕДУЈУ ПОСЕБАН СЕРТИФИКАТ

СВЕ ВЕЋА УЛОГА ЕНЕРГЕТСКИХ ПАСОША

Две зграде у Батинској улици саграђене 2014. године прве су зграде на територији Града Сомбора којима је још 2015. године издат енергетски пасош. Од тада до данас више десетина нових и постојећих реконструисаних зграда на нашем подручју добило је сертификат о енергетским својствима.

Енергетски пасош зграде је документ, тачније елаборат, који садржи податке о енергетском разреду зграде, који указује на финалну годишњу потрошњу топлотне енергије за грејање. Он ће свакоме ко купује стан или кућу показати какав је квалитет зграде са становишта комфора, потрошње енергије и будућих режијских трошкова, што ће све значајно утицати на цену некретнине.

Све нове зграде, као и постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају или енергетски санирају, по Закону о планирању и изградњи морају да имају енергетски пасош. Из канцеларије Западнобачког управног округа ових дана је на адресе начелника градских и општинских управа прослеђен допис из Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о издавању енергетских пасоша.
Министарство у допису обавештава начелнике градских и општинских управа да је чланом 4. став 5. Закона о планирању и изградњи прописано да се сертификат о енергетским својствима зграда (енергетски пасош) издаје кроз Централни регистар енергетских пасоша - ЦРЕП, који води министарство надлежно за послове грађевинарства. Валидним се сматра енергетски пасош који је издат кроз централни регистар и има јединствени број пасоша ЕП.

Увидом у базу података Централног регистра енергетских пасоша, министарство надлежно за послове грађевинарства је утврдило да је за период од 2012. године до данас на територији појединих локалних самоуправа издато тек неколико десетина пасоша, што указује на то да у претходних 10 година или није било грађевинске активности, или се није у потпуности спроводила одредба Закона о планирању и изградњи, која прописује обавезност енергетске сертификације зграда.

Према одредбама Закона о планирању и изградњи, сертификат о енергетским својствима зграда чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе. Начелници градских и општинских управа замољени су од ресорног министарства да у циљу заштите грађана од могуће злоупотребе у виду незаконите енергетске сертификације, пре издавања употребне дозволе изврше проверу валидности енергетског пасоша. У супротном министарство најављује предузимање свих законских мера у погледу вршења надзора над законитошћу рада и аката јединице локалне самоуправе.

Иначе, на територији целе Србије до сада је издато нешто више од 9.600 енергетских пасоша, а Сомбор се, према статистичким подацима налази међу градовима са највише издатих енергетских пасоша.

Н. Ж.