петак, 03 април 2015 18:53

Информација о куповини товних свиња и натуралној размени меркантилног кукуруза током месеца априла

У складу са инструкцијом Министарства пољопривреде и заштите животне средине Западнобачки управни округ објављује следећу информацију:

У циљу ефикасне реализације Закључка Владе 05, Број: 339-3091/2015-1 од 19.03.2015.године, о куповини до 10.000 кг товних свиња, као и Закључка Владе 05 Број:339-3090/2015-1 од 19.03.2015.године, о натуралној размени до 15.000 тона меркантилног кукуруза за товне свиње, обавештаваjу се регистрована пољопривредна газдинства – узгајивача товних свиња на територији Западнобачког управног округа о условима и другим битним елементима куповине.

С тим у вези, обавеставају се узгајивачи товних свиња о следећем:

1. Куповина ће се вршити од физичких лица-носиоца пољопривредних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава („Службни гласник РС“, број 45/04, 139/04 и 71/05).

2. Кланице које ће вршити куповину товних свиња су следеће:

1. - ИМ“Матић“, доо, Нови Сад

2. - ПКБ ИМЕС доо, ИМ, Падинска Скела           

3. - Алф Промет доо, Каћ                                        

4. - „ПРО-МЕС“ доо, Нови Бечеј                           

5. - ИМ“Матијевић“, доо, Нови Сад

6. - ИМ „Топола“, Бачка Топола                            

7. - АД „ЈУХОР“, Јагодина                                     

8. - Big Bull Foods, Бачинци                                  

Заинтересована регистрована газдинства треба да наведеним кланицама договоре динамику куповине.

3. Куповина ће се вршити најкасније до 30.04.2015. године

4. Телесна тежина товних свиња која се купује: 

-прва класа 95-110 кг цена по кг 170 динара; 

-друга класа 110-130 кг цена по кг 150 динара и 

-трећа класа 130-150 кг цена по кг 140 динара.

5. Рок плаћања је 15 од дана када Дирекција за робне резерве прими потврду о пријему товних свиња.

6. Куповина товних свиња ће се вршити на регистрованим сточним пијацама, у време када нису пијачни дани, према распореду и динамици која ће се договорити са кланицама.

7. Пријем, мерење свиња и проверу документације ће у име Дирекције обављати комисија Министарства пољопривреде и заштите животне средине сасатављена од инспектора републичке ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције и тржишне инспекције.  

8. Регистровано газдинство је у обавези да Дирекцији испоручи здраве свиње које морају бити у доброј кондицији, чисте, без повреда на телу, вакцинисане против свињске куге и обележене ушним маркицама. 

За све свиње које су предмет откупа, власник мора да обезбеди Уверење о здравственом стању животиња издато од стране надлежене ветеринарске станице и потврду о извршеној вакцинацији свиња у претходном периоду.

9. Регистровано газдинство је у обавези да товне свиње за куповину допреми до места откупа о свом трошку.

10. Приликом мерења и обрачуна цене коштања свиња од измерене тежине одмах се одбија кало транспорта и угинућа од сточне пијаце до депоа кланице у износу од 2%.

11. У случају да се на линији клања приликом ветеринарско санитарног прегледа закланих свиња, месо закланих свиња записником ветеринсрског инспектора прогласи неупотребљивим за људску исхрану, регистровано газдинство нема право на исплату новчаних средстава за те товне свиње и неупотребљиво месо и отпатке.

12. У случају да се приликом ветеринарско санитарног прегледа на линији клања месо закланих свиња записником ветеринсрског инспектора прогласи условно употребљивим за људску исхрану, цена коштања свиња се умањује за 30%. 

13. Након извршене предаје товних свиња овлашћеној кланици и добијања пријемнице, власник-носилац пољопривредног газдинства треба да лично дође у Министарство трговине, туризма и услуга, Републичку дирекцију за робне резерве, Београд, Дечанска број 8а,VI спрат. (011/3348-725; 3239-052; 3236-407; 33239-058 или 021/526-890, 021/526-522), и Центар Нови Сад, Хајдук Вељкова број 11 ради потписивања уговора. Неопходна документа која је у обавези да лично доносе су:

•оверена фотокопија личне карте;

•оверена фотокопија Извода из Регистара пољоприврдних газдинстава за текућу годину.