среда, 07 новембар 2012 19:26

Обавештење о упису у Регистар дистрибутера и увозника

{gspeech}Обавештавају се сви субјекти који се баве прометом:

-   семена – члан 41. Прометом семена може да се бави привредно друштво, односно предузеће, друго правно лице и предузетник, који је уписан у Регистар.

Прометом семена на велико може да се бави привредно друштво, односно предузеће, друго правно лице и предузетник ако за послове промета семеном има најмање једно запослено лице дипломираног инжењера пољопривреде смера ратарског, повртарског или општег.

Прометом семена на мало може да се бави привредно друштво, односно предузеће, друго правно лице и предузетник ако у сваком продајном објекту има запослено лице са најмање IV степеном стручне спреме пољопривредне струке.

Закона о семену („Сл. гласник РС“ број 45/05)

-   средстава за исхрану биља (ђубрива) – члан 7. Прометом средстава за исхрану      биља може да се бави дистрибутер који је регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и који је уписан у Регистар дистрибутера и увозника.

 

Дистрибутер који се бави прометом средстава за исхрану биља на велико уписује се у Регистар дистрибутера и увозника, ако:

1) испуњава услове у погледу објеката за складиштење средстава за исхрану биља;

2) има запосленог са високим образовањем пољопривредне, технолошке, односно хемијске струке.

Дистрибутер који се бави прометом средстава за исхрану биља на мало уписује се у Регистар дистрибутера и увозника, ако на продајном месту има:

1) просторију за продају средстава за исхрану биља;

2) просторију или посебно одвојен део за смештај средстава за исхрану биља;

3) запосленог са најмање средњим образовањем пољопривредне струке.

Увозом средстава за исхрану биља може да се бави увозник који је регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и који је уписан у Регистар дистрибутера и увозника.

Увозник може да се упише у Регистар дистрибутера и увозника ако испуњава услове у погледу објеката за складиштење средстава за исхрану биља.

Министар решењем утврђује испуњеност услова из ст. 2, 3. и 5. овог члана.

Министар прописује ближе услове у погледу објеката за складиштење средстава за исхрану биља и просторија за продају и смештај средстава за исхрану биља.

Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Сл. гласник РС“ број 41/09),

-   средстава за заштиту биља – члан 32. Упис у Регистар дистрибутера и увозника врши се на основу захтева који дистрибутер односно увозник подноси Министарству.

Дистибутер односно увозник се уписује у Регистар дистрибутера и увозника, ако испуњава услове у погледу објеката, опреме и стручне оспособљености кадрова.

Министар доноси решење о упису у Регистар дистрибутера и увозника.

Решење из става 3. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар прописује образац и садржину захтева за упис у Регистар дистрибутера и увозника и ближе услове у погледу објеката, опреме и стручне оспособљености кадрова из става 2. овог члана.

Закона о средствима за заштиту биља („Сл. гласник РС“ број 41/09)

да су у обавези да се упишу у Регистар дистрибутера и увозника који се води у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Све додатне информације могу се добити од фиторанитарног инспектора Западнобачког управног округа или лично на адреси Трг цара Уроша 1 (Жупанија), Сомбор , канцеларија број 121 I спрат, Сомбор или путем телефона 025/421-200 или контактирати директно Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за заштиту биља у Београду.

За нерегистроване субјекте су предвиђене казнене мере.{/gspeech}