среда, 31 јануар 2018 12:34

Јавне презентације Програма имплементације Регионалног просторног плана АПВ за период 2017-2021. година

У понедељак 05.02.2018. године са почетком у 11.00 часова, у згради Жупаније, свечана сала, I спрат, биће одржана јавна презентација Програма имплементације Регионалног просторног плана АПВ за период 2017-2021. година.

Програм имплементације регионалног просторног плана, према члану 72. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/2015), садржи:
1) приоритетне пројекте који произлазе из стратешких приоритета просторног плана са разрадом која садржи следеће: одговорност за извршење пројекта, динамику реализације пројекта (трајање и рок извршења пројекта) и износе и изворе средстава за финансирање пројекта;
2) везу са стратешким приоритетима европских интеграција;
3) опис показатеља за праћење промена стања у простору на нивоу јединице локалне самоуправе;
4) смернице за реализацију информационог система о просторном развоју на регионалном нивоу;
5) преглед стања постојећих просторних планова, генералних урбанистичких планова и планова генералне регулације на подручју плана (извод из централног регистра) и предвиђену израду просторних планова, генералних урбанистичких планова и планова генералне регулације;
6) начин сарадње са ресором регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине саопштио је да је израђена Радна верзија Нацрта Програма имплементације РПП АПВ за период 2017-2021. година од стране ЈП “Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

Чланом 80. став 5. горе наведеног Правилника прописано је да се у току израде програма имплементације регионалног просторног плана организују јавне презентације у седиштима управних округа. Стога, овим путем обавештавамо да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, предвидео да се одрже јавне презентације заједно са ЈП “Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад у седиштима управних округа на територији АП Војводине. Досада су одржане јавне презентације у Сремском управном округу - седиште Сремска Митровица, дана 26.01.2018. године и Средњебанатском управном округу - седиште Зрењанин, дана 29.01.2018. године.

Сва поглавља у Програму имплементације РПП АПВ за период 2017-2021. године су урађена уз хоризонталну и вертикалну координацију актера са републичког, покрајинског и регионалног нивоа.